Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

4S/Osady/2018

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w systemie obsługi ciągłej (wywóz codzienny) według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

2. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm., dalej: „Ustawa o odpadach”) ustabilizowany komunalny osad ściekowy o kodzie  19 08 05 powinien być zagospodarowany na terenie Województwa Małopolskiego.

3. Szacunkowa ilość osadów do wywiezienia do 6 500 Mg. 

 

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 29 maja 2018 r. o godzinie 11:00. 

UWAGA!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert: 

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)