Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

JRP/ZP-4/2017

 

1. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kWp dla SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z. o.o. w ramach Projektu  pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I”.  

2. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIŚ.02.03.00-00-00173/16-00 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach. 

3.Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z „Procedurą udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez SEWiK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. w latach 2017 – 2020”. 

 

4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór wszystkich robót kompleksowego wybudowania instalacji systemu fotowoltaicznego o łącznej mocy 200 kWp, podzielonej na dwie niezależne sekcje oznakowane literami A i B, każda o mocy 100 kWp, przyporządkowana sekcjom A i B głównej rozdzielni niskiego napięcia RG-nN oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem.

5. System fotowoltaiczny będzie sprzężony z siecią energetyczną operatora sieci dystrybucyjnej (dalej zwany: „OSD”) w rozdzielni RG-nN o napięciu 0,23/0,4 kV-AC przez układ zabezpieczający oddawanie energii z systemu PV do sieci OSD. Oznacza to, że wyprodukowana energia będzie w całości wykorzystana na potrzeby własne.

6. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Techniczna składająca się z 

a)Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kWp (2 x 100 kWp) (stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

b)Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kWp (2 x 100 kWp) (stanowiący załącznik nr 1A do Zapytania Ofertowego), 

c)Projekt wykonawczy konstrukcyjny (stanowiący załącznik nr 1B  do Zapytania Ofertowego), 

d)Specyfikacja Techniczna Zamówienia  (dalej zwana: „ST”; stanowiąca załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).   

Dokumentacja Techniczna tj. załącznik nr 1, 1A, 1B i 2 do Zapytania Ofertowego stanowią jego integralną część. 

 

7.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych i 00/100).

 

8. Miejsce składania ofert:  SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza35 c - Sekretariat. 

9. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 26 września 2017 r. o godzinie 11:00 . 

UWAGA !!! 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Spółki SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa.  

10. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Oferta na „Kompleksowe wykonanie instalacji systemu fotowoltaicznego o łącznej mocy 200 kWp dla SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.” Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

11.Ogłoszenie ukazało się w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1054649: 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054649

 

12. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniu 20 października 2017 roku podpisała umowę na na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kWp dla SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z. o.o. w ramach Projektu  pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 z MPL Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-119 Gliwice), ul. Wschodnia 40, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, dla którego Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta pod numerem KRS: 0000365558, REGON: 241743065, NIP: 631-26-20-276.  

Wyżej wymieniony Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu nr JRP/ZP – 4/2017.