Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

7S/Hydrofornia/2017

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie hydroforni sieciowej przy ul. Bogdańskiego w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie hydroforni sieciowej z technologią i infrastrukturą techniczną. 

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a)Projekt sieci wodociągowej i hydroforni, stanowiący Załącznik nr I do SIWZ, składający się z: 

- Projektu budowlanego hydroforni sieciowej z maja 2015r,

- Projektu wykonawczego systemu monitoringu i sterowania hydroforni osiedlowej Bogdańskiego z lutego 2015r.

b)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca Załącznik nr II do SIWZ. 

Dokumentacja: Załączniki od I do II niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

 

3. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 16 listopada 2017 r. o godzinie 11:00. 

UWAGA !  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca. 

 

4. Miejsce składania ofert: 

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)