Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

8S/Gronik/2017

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do 13 budynków na os. Gronik w Kościelisku.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków o ogólnej długości 773,61 mb w tym;

a)Ø 110 mm PE  –   115,56 m

b)Ø 90 mm PE  –  311,48 m 

c)Ø 50 mm PE –  88,51 m 

d)Ø 32 mm PE –   258,06 m – przyłącza

e)studni wodomierzowych  - szt. 2

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a)Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, stanowiący Załącznik nr I do SIWZ,

b)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB), stanowiąca Załącznik nr II do SIWZ. 

Dokumentacja: Załączniki od I do II niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

 

3. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 17 listopada 2017 r. o godzinie 11:00. 

UWAGA !  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca. 

 

4. Miejsce składania ofert: 

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)