Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, dalej zwana: „Ustawą PZP”) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.  

2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 75 sztuk rejestratorów przepływu i ciśnienia wraz z oprogramowaniem do analizy danych oraz integracja oprogramowania z systemem bilingowym SEWiK.