Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

1. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Zakopane dla SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z. o.o. w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I”.  Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIŚ.02.03.00-00-00173/16-00 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Zakopane zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz projektem wykonania 16 punktów pomiarowych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

a)Opracowanie Instrukcji eksploatacji systemu monitoringu i modelu, 

b)Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego, 

c)Dostarczenie wieczystych nieodpłatnych licencji na zakupione przez Zamawiającego oprogramowanie. 

d)Dostawę, montaż oraz uruchomienie 16 punktów pomiarowych zgodnie z projektem nr AUT-2017-02 „Monitoring sieci wodociągowej - etap 3” (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Zapytanie Ofertowe nr JRP/ZP-6/2017 wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem postępowania przeprowadził Dialog Techniczny, którego celem było doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie wykonania modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Zakopane. Ogłoszenie o Dialogu Technicznym zostało opublikowane w dniu 8 czerwca 2017 roku w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1038150) oraz na stronie internetowej SEWiK (http://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne/74-250-ogloszenie-o-dialogu-technicznym-na-wykonanie-modelu-hydraulicznego-oraz-hydrodynamicznego-sieci-wodociagowej-miasta-zakopane.html)

Informacja o uczestnikach Dialogu Technicznego została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.Dialog Techniczny zakończono w dniu 25 października zamieszczając Protokół dokumentujący czynności podjęte w ramach Dialogu Technicznego na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych i 00/100).

 

5. Miejsce składania ofert:  SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza35 c - Sekretariat.  Termin złożenia oferty upływa w dniu: 21 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 . UWAGA!!! 

    Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Spółki SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa.   

 

6. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Oferta na „Wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego  sieci wodociągowej miasta Zakopane” Nie otwierać przez 21 grudnia 2017 godziną 11:15. 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

7. W celu dokonania oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego, Wykonawca musi dołączyć do oferty próbkę systemu do modelowania sieci wodociągowej – zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

 

8. Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1074242 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074242

 

 

UWAGA!!! 

  • Próbka systemu  nie podlega uzupełnieniu.
  • Próbka systemu przedłożona wraz z ofertą Wykonawcy będzie służyć Zamawiającemu empirycznemu zbadaniu cech i właściwości przedmiotu oferty. 
  • Próbka będzie służyć Zamawiającemu ocenie jakości określonych właściwości przedmiotu zamówienia, stanowiąc jedno z kryterium oceny ofert. 

 

9.  Na podstawie pkt. 19.1 list. a) Zapytania Ofertowego nr JRP/ZP-6/2017 Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na "Wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Zakopane" . 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zgodnie z pkt. 19.1 list. a) Zapytania Ofertowego nr JRP/ZP-6/2017  „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.  W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 21 grudnia 2017 r., godzina 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.