Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

10S/Armatura/2017

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej zwana: „Ustawa PZP”) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.  

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury dla sieci wodociągowej, składającej się z:

a)hydrantów nadziemnych, 

b)hydrantów podziemnych,

c)zasuw kołnierzowych wraz z obudową teleskopową, 

d)kolan stopowych kołnierzowych,

e)skrzynek ulicznych hydrantowych żeliwnych