Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

1S/Gubałówka-wodociąg/2018 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej metodą bez wykopową w pasie drogowym na os. Gubałówka, Furmanowa.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z odejściami o ogólnej długości        4 387 mb , w tym;

a)    Ø 160 mm PE –  1 486,00 m,

b)    Ø 125 mm PE –  1 820,00 m, 

c)    Ø 100 mm PE –     610,00 m,

d)    Ø  90 mm PE –      320,00 m,

e)    Ø  63 mm PE –        30,00 m,

f)    Ø  50 mm PE –       121,00 m,

g)    komora redukcyjna żelbetowa prefabrykowana  - szt. 1, 

 3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a)    Projekt budowlany sieci wodociągowej w pasie drogowym – Gubałówka, Furmanowa stanowiący Załącznik nr I do SIWZ,

b)    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB), stanowiąca Załącznik nr II do SIWZ. 

Dokumentacja: Załączniki od I do II niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Termin złożenia oferty upływa w dniu:: 14 lutego 2018 r. o godzinie 11:00. 

UWAGA !  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert: 

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)