Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

3S/Magazyn/2018

 

UWAGA !
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00.
UWAGA !  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu centralnego wraz z częścią garażową przy ul. Kasprowicza35c w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego i wykonanie nowego obiektu magazynu centralnego wraz z częścią garażową o pow. użytkowej 647 m2 oraz kubaturze5422 m3 . 2.Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z :
a) Decyzją nr 300/17 z dnia 03.08.2017r. znak : AB.6740.198.2017.MSd pozwolenia na budowę – stanowiąca Załącznik nr I do SIWZ,
b )Projektem budowlano – wykonawczy budowy magazynu centralnego wraz z częścią garażową - stanowiący Załącznik nr II do SIWZ
c) Specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiąca Załącznik nr III do SIWZ.
    Dokumentacja: Załączniki od I do III niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
d) Przedmiarami robót (przedmiar robót stanowi załącznik nr IV do SIWZ)
Termin złożenia oferty upływa w dniu: 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00.
UWAGA !  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)