internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego dla zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem - etap 2" został wyłoniony Wykonawca robót firma IDS - BUD z siedzibą w Warszawie, z którą w dniu 14.08.2013r. została podpisana umowa na kwotę 18 700 000 zł.

Zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem - etap 2" wchodzi w skład projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane". 

Projekt ten dofinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM", Priorytetu I "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.