Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

W odpowiedzi na pojawiające się ostatnio nieprawdziwe informacje odnośnie mocy przerobowej oczyszczalni ścieków, SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa informuje, że ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego  nie stanowią żadnego zagrożenia dla pracy  oczyszczalni.  

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym, oczyszczalnia może przyjąć   11 680 000 m 3  ścieków, a w roku 2018  przyjęła 8 270 825 m 3  w tym ilość ścieków dowożonych  do stacji zlewnych wyniosła 17 758 m 3 co stanowi jedynie 0,2% w stosunku do oczyszczonych ścieków w ciągu roku, dlatego nieprawda jest że oczyszczalnia nie ma mocy przerobowej.

Spółka w ostatnim czasie wprowadziła ograniczenie czasowe dla firm, od których ma obowiązek przyjęcia  fekaliów z terenu miasta Zakopane i wsi Kościelisko. Wprowadzenie ograniczeń spowodowane zostało interwencją mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią Spyrkówka oraz analizą przyjazdów wozów asenizacyjnych. Nieczystości przywożone beczkowozami są o bardzo silnym stężeniu i stanowią utrudnienia dla okolicznych mieszkańców, dlatego wystosowali oni prośbę ograniczenia godzin dowozu ścieków. Z naszych analiz wynika, że ponad 90% dowozów jest realizowanych od poniedziałku do piątku, a 80% dowozów realizowanych jest w wymienionych dniach w godzinach od 6.00 do 18.00. Dane te obejmują wszystkich przewoźników. W związku z tym uważamy, że nie wprowadzamy dezorganizacji w trybie pracy przewoźników. W naszej ocenie wystarczy, że przewoźnicy zmodyfikują organizację swojej pracy i nie zagrozi to jakiemukolwiek skażeniu fekaliami – jak to niektórzy próbują sugerować – środowiska Zakopanego i Kościeliska. Jednocześnie przypominamy naszym przewoźnikom, że stacja zlewcza na Spyrkówce przyjmuje nieczystości z terenów Zakopanego oraz wsi Kościelisko.