internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RZT.70.4.2020z dnia 31 sierpnia 2020 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zakopane i gminy Kościelisko, skracająca okres obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RET.070.158.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

KR.RZT.70.4.2020 SEWIK Zakopane decyzja skracająca

KR.RZT.70.4.2020 załącznik do decyzji 

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od dnia 12.09.2020 r.:

 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2020

do 11.09.2021

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2021

do 11.09.2022

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2022

do 11.09.2023

1

Grupa 1

odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego

cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody  3,20  3,20  3,10
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  5,88  5,88  5,88
2

Grupa 2

 odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystających równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w budynkach wielolokalowych i lokalach użytkowych oraz rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podwodomierz)

cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody  3,20  3,20  3,10
 opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  3,40  3,40  3,40
3

Grupa 3

odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w  wodę lub korzystających równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt)

cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody  3,20  3,20  3,10
 opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  4,08  4,08  4,08

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2020

do 11.09.2021

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2021

do 11.09.2022

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2022

do 11.09.2023

1

Grupa 1

odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego

cena w zł za 1 m3 odprowadzanie ścieków  6,84  6,95  7,49
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  6,61  6,61 6,61
2

Grupa 2

 odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystających równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w budynkach wielolokalowych i lokalach użytkowych oraz rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podwodomierz)

cena w zł za 1 m3 odprowadzanie ścieków  6,84  6,95  7,49
 opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  3,07  3,07  3,07
3

Grupa 3

odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w  wodę lub korzystających równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt)

cena w zł za 1 m3 odprowadzanie ścieków 6,84 6,95 7,49
 opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  4,98  4,98 4,98

  

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%VAT. 

 

 CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK WPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNYCH