internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Miło nam poinformować iż w dniu 21 kwietnia 2017 roku Spółka SEWiK podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - etap I”. 

Całkowity koszt realizacji projektu zamyka się w kwocie 15 716 182,39 PLN, a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 8 208 199,50 PLN.

Instytucją, z którą podpisano umowę jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

Projekt zakłada wykonanie 13 zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Gubałówka w Zakopanem – etap I
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Polany Szymaszkowej w Zakopanem
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Rysulówka w Kościelisku
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Topory w Zakopanem
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Pod Blachówką w Kościelisku etap II
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią w rejonie ulicy Krzeptówki w Zakopanem
 7. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sobiczkowa-Bór w Kościelisku
 8. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowotarska, Chałubińskiego, Kasprusie w Zakopanem
 9. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem
 10. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrofornią na osiedlu Topory w Zakopanem
 11. Wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Zakopane
 12. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem
 13. Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Łącznie w ramach projektu powstanie ponad 11 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a prawie 4 kilometry będzie gruntownie zmodernizowane. Zostanie wdrożony komputerowy model sieci wodociągowej niezbędny do jej efektywnego zarządzania, oraz ograniczania strat wody. Ponadto na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 200 kW, której działanie wpłynie na zmniejszenie kosztów oraz zwiększy niezawodność procesu oczyszczania ścieków.  

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane. Planowane działania polegające na budowie i modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej przyczynią się do ochrony środowiska  w tym wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, oraz zniwelują dopływ wód infiltracyjnych do oczyszczalni ścieków.

Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w rejonach dotychczas ich pozbawionych, poprawi komfort mieszkańców aglomeracji, a ponadto zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Przebudowa przewodów wodociągowych przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci, oraz zniweluje straty wody, tym samym będzie mieć korzystny wpływ na ograniczenie poboru wody i zapewnienie oszczędności zasobów wodnych.

 

Elektroniczny system zgłaszania nieprawidłowości związanych z realizacją projektów współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności: System elektroniczny lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Laboratorium SEWiK mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków Łęgi w Zakopanem. Głównym zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków oraz w celu określenia oddziaływania oczyszczonych ścieków na środowisko naturalne. Prowadzone są również badania związane z uzdatnianiem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakością wody dostarczanej mieszkańcom miasta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy a analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel . Kompetencje personelu są stale podnoszone przez szkolenia i potwierdzane poprzez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań oraz dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych usług. 

W styczniu 2012 r. Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1308, potwierdzający spełnienie wymagań dla systemu zarządzania i kompetencji technicznych określonych w międzynarodowej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". 

Laboratorium SEWiK wykonuje badania z zakresu udzielonej akredytacji na zlecenia zewnętrzne. Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych usług Laboratorium udziela:

 

Grażyna Bobrowska - Kierownik Laboratorium - tel. 18 20-24-474
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona w budowie

 

1. Obsługa klienta
 
 

Załącznik nr 1 

 
 

          a) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków ZMIANA PŁATNIKA (dla istniejących                  punktów poboru)

 

          b) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (dla nowo podłączanych punktów                      poboru)

  Załącznik nr 2Wniosek o zmianę danych firmy
  Załącznik nr 3Wniosek o zmianę adresu płatnika / korespondencyjnego
  Załącznik nr 4Wniosek o nadanie numeru nieruchomości / zmiana nazwy ulicy
  Załącznik nr 5 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty
  Załącznik nr 6 Wniosek o zwrot nadpłaty
  Załącznik nr 7 Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę na podlewanie ogródka
  Załącznik nr 8 -  Wniosek o podwodomierz
2.  Procedura przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan
   Załącznik nr 1 - Wniosek (W-j) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych 

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku W-j oraz szkicu sytuacyjnego

 
  Załącznik nr 1 - Wniosek (W-w) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków wielolokalowych, zespołów budynków rekreacyjnych , pensjonatów, hoteli, obiektów przemysłowych itp.  
  Załącznik nr 6 - Zlecenie na wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej (wcinka)   
  Załącznik nr 7 - Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej
  Załącznik nr 8 - Wniosek o wydanie pisemnej kopii protokołu odbioru
  RODO - informacja dla klienta na temat zasad przetwarzania danych osobowych
3. Procedura zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego  
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego  

 

   

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów w SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

 

Odległości jakie należy zachować przy uzgadnianiu projektowanych sieci i obiektów względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

 

Informacje na temat przebiegu w terenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Jeżeli potrzebują Państwo sprawdzić czy przez daną działkę przebiega sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, zachęcamy do skorzystania ze Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Zakopane – adres: https://mzakopane.e-mapa.net/ .

W pierwszej kolejności należy wyszukać interesujący nas adres lub konkretną działkę, w tym celu należy użyć narzędzia szukaj (prawy górny róg).  

Kiedy system przeniesie nas w odpowiednie miejsce, klikamy ikonę drzewka warstw (pierwsza od lewej), rozwijamy przyciskiem „+” zakładkę Powiat Tatrzański i zaznaczamy uzbrojenie terenu.

 

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RZT.70.4.2020z dnia 31 sierpnia 2020 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zakopane i gminy Kościelisko, skracająca okres obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RET.070.158.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

KR.RZT.70.4.2020 SEWIK Zakopane decyzja skracająca

KR.RZT.70.4.2020 załącznik do decyzji 

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od dnia 12.09.2020 r.:

 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2020

do 11.09.2021

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2021

do 11.09.2022

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2022

do 11.09.2023

1

Grupa 1

odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego

cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody  3,20  3,20  3,10
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  5,88  5,88  5,88
2

Grupa 2

 odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystających równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w budynkach wielolokalowych i lokalach użytkowych oraz rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podwodomierz)

cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody  3,20  3,20  3,10
 opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  3,40  3,40  3,40
3

Grupa 3

odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w  wodę lub korzystających równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt)

cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody  3,20  3,20  3,10
 opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  4,08  4,08  4,08

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2020

do 11.09.2021

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2021

do 11.09.2022

 Cena/stawka netto w okresie

od 12.09.2022

do 11.09.2023

1

Grupa 1

odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego

cena w zł za 1 m3 odprowadzanie ścieków  6,84  6,95  7,49
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  6,61  6,61 6,61
2

Grupa 2

 odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystających równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w budynkach wielolokalowych i lokalach użytkowych oraz rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podwodomierz)

cena w zł za 1 m3 odprowadzanie ścieków  6,84  6,95  7,49
 opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  3,07  3,07  3,07
3

Grupa 3

odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w  wodę lub korzystających równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt)

cena w zł za 1 m3 odprowadzanie ścieków 6,84 6,95 7,49
 opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy - 1 miesiąc  4,98  4,98 4,98

  

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%VAT. 

 

 CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK WPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNYCH