internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zarejestruj się i korzystaj z nowej platformy !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Miło nam poinformować iż w dniu 21 kwietnia 2017 roku Spółka SEWiK podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - etap I”. 

Całkowity koszt realizacji projektu zamyka się w kwocie 15 716 182,39 PLN, a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 8 208 199,50 PLN.

Instytucją, z którą podpisano umowę jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

Projekt zakłada wykonanie 13 zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Gubałówka w Zakopanem – etap I
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Polany Szymaszkowej w Zakopanem
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Rysulówka w Kościelisku
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Topory w Zakopanem
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Pod Blachówką w Kościelisku etap II
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią w rejonie ulicy Krzeptówki w Zakopanem
 7. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sobiczkowa-Bór w Kościelisku
 8. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowotarska, Chałubińskiego, Kasprusie w Zakopanem
 9. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem
 10. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrofornią na osiedlu Topory w Zakopanem
 11. Wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Zakopane
 12. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem
 13. Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Łącznie w ramach projektu powstanie ponad 11 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a prawie 4 kilometry będzie gruntownie zmodernizowane. Zostanie wdrożony komputerowy model sieci wodociągowej niezbędny do jej efektywnego zarządzania, oraz ograniczania strat wody. Ponadto na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 200 kW, której działanie wpłynie na zmniejszenie kosztów oraz zwiększy niezawodność procesu oczyszczania ścieków.  

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane. Planowane działania polegające na budowie i modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej przyczynią się do ochrony środowiska  w tym wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, oraz zniwelują dopływ wód infiltracyjnych do oczyszczalni ścieków.

Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w rejonach dotychczas ich pozbawionych, poprawi komfort mieszkańców aglomeracji, a ponadto zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Przebudowa przewodów wodociągowych przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci, oraz zniweluje straty wody, tym samym będzie mieć korzystny wpływ na ograniczenie poboru wody i zapewnienie oszczędności zasobów wodnych.

 

Elektroniczny system zgłaszania nieprawidłowości związanych z realizacją projektów współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności: System elektroniczny lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Laboratorium SEWiK mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków Łęgi w Zakopanem. Głównym zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków oraz w celu określenia oddziaływania oczyszczonych ścieków na środowisko naturalne. Prowadzone są również badania związane z uzdatnianiem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakością wody dostarczanej mieszkańcom miasta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy a analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel . Kompetencje personelu są stale podnoszone przez szkolenia i potwierdzane poprzez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań oraz dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych usług. 

W styczniu 2012 r. Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1308, potwierdzający spełnienie wymagań dla systemu zarządzania i kompetencji technicznych określonych w międzynarodowej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". 

Laboratorium SEWiK wykonuje badania z zakresu udzielonej akredytacji na zlecenia zewnętrzne. Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych usług Laboratorium udziela:

 

Grażyna Bobrowska - Kierownik Laboratorium - tel. 18 20-24-474
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona w budowie

 

1. Procedura przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie informacji technicznej dotyczącej możliwości przyłączenia  nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w celu wykonania przyłącza wodociągowego  i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 4 - Wniosek o zezwolenie na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 5 - Zlecenie na wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej (wcinka)   
  Załącznik nr 6 - Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej  
   Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie pisemnej kopii protokołu odbioru  
2. Obsługa klienta
 
 

Załącznik nr 1 

 
 

          a) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków ZMIANA PŁATNIKA (dla istniejących                  punktów poboru)

 

          b) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (dla nowo podłączanych punktów                      poboru)

  Załącznik nr 2Wniosek o zmianę danych firmy
  Załącznik nr 3Wniosek o zmianę adresu płatnika / korespondencyjnego
  Załącznik nr 4Wniosek o nadanie numeru nieruchomości / zmiana nazwy ulicy
  Załącznik nr 5 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty
  Załącznik nr 6 Wniosek o zwrot nadpłaty
  Załącznik nr 7 Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę na podlewanie ogródka
3. Procedura zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego  
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego  

 

Informacje na temat przebiegu w terenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Jeżeli potrzebują Państwo sprawdzić czy przez daną działkę przebiega sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, zachęcamy do skorzystania ze Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Zakopane – adres: https://mzakopane.e-mapa.net/ .

W pierwszej kolejności należy wyszukać interesujący nas adres lub konkretną działkę, w tym celu należy użyć narzędzia szukaj (prawy górny róg).  

Kiedy system przeniesie nas w odpowiednie miejsce, klikamy ikonę drzewka warstw (pierwsza od lewej), rozwijamy przyciskiem „+” zakładkę Powiat Tatrzański i zaznaczamy uzbrojenie terenu.

 

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją  nr KR.RET.070.158.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. ogłoszoną w dniu 21.05.2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 29.05.2018r.

Decyzja nr KR.RET.070.158.2018

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od dnia 29.05.2018r.:

 

 

 

       

 

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie

Cena/stawka netto w okresie

Cena/stawka netto w okresie

29.05.2018 -28.05.2019

29.05.2019 -28.05.2020

29.05.2020 -28.05.2021

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej wody

2,75

2,82

2,83

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wodomierz główny

5,88

5,88

5,88

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wodomierz lokalowy (podwodomierz)

3,4

3,4

3,4

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wg przeciętnych norm zużycia  (ryczałt)

4,08

4,08

4,08

       

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie

Cena/stawka netto w okresie

Cena/stawka netto w okresie

29.05.2018 -28.05.2019

29.05.2019 -28.05.2020

29.05.2020 -28.05.2021

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16

6,37

6,44

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wodomierz główny

6,61

6,61

6,61

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wodomierz lokalowy (podwodomierz)

3,07

3,07

3,07

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt)

4,98

4,98

4,98

             

  

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8% . 

 


 

 

 

Cennik za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujący od 01.05.2017.

W oparciu o art.24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017.328 t.j) SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków dla odbiorców korzystających z usług Spółki :

 

Cena netto za 1 m3 wody 2,43 zł
Cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 6,64 zł

Opłaty stałe - abonamentowe miesięczne na punkt poboru wynoszą:

 

zakres usług/ sposób rozliczania   Woda i ścieki  Woda  ścieki
 wodomierz główny  12,49 zł  5,88 zł  6,61 zł
 wodomierz lokalowy  6,47 zł  3,40 zł  3,07 zł
 ryczałt  9,06 zł  4,08 zł  4,98 zł

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%  

Taryfy ustalono na okres od 1 maja 2017 r do 30 kwietnia 2018 r.

 

 Zgodnie z art. 24 e, 24 f oraz 24 g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328):

- dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy,

- nowa taryfa obowiązywać będzie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


 

 
Załączniki:
Download this file (cennik_uslug_dodatkowych_2020_v2.pdf)Cennik usług dodatkowych 2020202 kB