Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

3S/Pocztowców - wodociąg/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul.Pocztowców oraz Żeromskiego w Zakopanem.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociągowej o następujących długości:
- Ø 90 mm PE – 191,14 mb ,
- Ø 63 mm PE – 1,45 mb,
- Ø 32 mm PE – 120,13 mb,
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowa wymieniona w pkt. 3.4 SIWZ.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 maja 2019 r., godzina: 11:00.
Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro).