Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

4S/Osady/2019


1.Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w systemie obsługi ciągłej (wywóz codzienny) według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm., dalej: „Ustawa o odpadach”) ustabilizowany komunalny osad ściekowy o kodzie 19 08 05 powinien być zagospodarowany na terenie Województwa Małopolskiego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:"SIWZ"),znak sprawy 4S/Osady/2019.


Termin złożenia oferty upływa w dniu: 30 maja 2019 r. o godzinie 11:00.
UWAGA!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)