Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

5S/Balzera - wodociąg/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic: Oswalda Balzera, Droga na Bystre, Droga do Olczy, Droga na Antałówkę,
M. Karłowicza w Zakopanem. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowa wymieniona w pkt. 3.4 SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargunieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK będącego załącznikiem do Uchwały Zarządu nr 1/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Termin złożenia oferty upływa w dniu: 04 czerwca2019 r. o godzinie 11:00.
UWAGA!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)