Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

6S/Balzera/2019


SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) informuje, że roboty budowlane polegające na „Budowie odcinak sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic: Oswalda Balzera, Droga na Bystre, Droga do Olczy, Droga na Antałówkę, M. Karłowicza w Zakopanem” zostaną wykonane przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX, Sądelscy, Spółka jawna z siedzibą w Szaflarach (34-424 Szaflary, Zaskale) os. Za Torem 3, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta pod numerem KRS 0000009941, REGON: 490095587, NIP: 736-000-68-30. Zgodnie z przeprowadzonymi w dniu 6 czerwca 2019 roku negocjacjami wartość robót budowalnych wyniesie: 218 000,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy złotych i 00/100).
Podstawą udzielania zamówienia jest art. 38 ust. 2 i 3 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK (dalej: „Regulamin”).