internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zarejestruj się i korzystaj z nowej platformy !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

2S/Łęgi/2020

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków Łęgi wZakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych, remontowych,elektrycznych i AKPIA oraz dostawy, montaż instalacji oraz urządzeń obiektów oczyszczalni ścieków Łęgi.

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 28 lutego 2020 r. o godzinie 11:00.
UWAGA!Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro).


Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Ofertę niniejszym postępowaniu należy złożyć w terminie do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 11:00 w siedzibie Prowadzącego Postępowanie: „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem przy ul. Szymony 17a – pok. nr 18- Sekretariat. W związku z powyższym w przedmiotowym postępowaniu termin wniesienia wadium upływa w dniu 13 marca 2020 roku do godziny 11:00.