internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zarejestruj się i korzystaj z nowej platformy !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

3S/Kiry/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 39 budynków i przepompownią ścieków w rejonie ulicy Kiry w Kościelisku.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa w dniu 10 marca 2020 r., o godzinie 11:00.
UWAGA!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)