internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zarejestruj się i korzystaj z nowej platformy !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

4S/Pająkówka/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 8 budynków w rejonie osiedla Pająkówka w Kościelisku.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków o ogólnej długości 614,5 mb , w tym: - sieci kanalizacyjnej 200 mm PVC – 375,5 m, - przyłączy kanalizacyjnych 200 mm PVC – 239,0 m.
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa w dniu 12 marca 2020 r., o godzinie 11:00.
UWAGA!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)