internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zarejestruj się i korzystaj z nowej platformy !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

5S/Osady/2020 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w systemie obsługi ciągłej (wywóz codzienny) według zgłoszeń wywozu uzgodnionych z Zamawiającym z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

Przed złożeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Łęgi w Zakopanem w zapoznania się przez Wykonawcę z rzeczywistymi warunkami odbioru osadu (tj. poznać ewentualne problemy i utrudnienia związane z przyszłą realizacją usługi). Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Termin i miejsce wizji lokalnej: 

- Miejsce zebrania: Oczyszczalnia ścieków Łęgi w Zakopanem mieszcząca się przy ul. Kasprowicza 35 c.

- Termin zebrania: 6 maja 2020 roku, godzina 11:00. 

- Wizja lokalna odbędzie się z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Pana Grzegorz Bobka – Kierownika Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacyjnej. 

Uwaga! 

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wizji lokalnej w ww. terminie, Wykonawca może ustalić z Zamawiającym inny termin, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez Zamawiającego na zmianę terminu. 

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 12 maja 2020 r. o godzinie 11:00.

UWAGA!Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

 

Miejsce składania ofert: „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro).