internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zarejestruj się i korzystaj z nowej platformy !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

6S/Mocarni/2020 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 22 budynków w rejonie ulic Salamandra – Mocarni Boczna w Kościelisku.

2.  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków o ogólnej długości 1 317,0 mb   w tym;

- kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm SN 8 -   575,0 m,

- kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm SN 12 - 384,5 m,

- kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm SN 8 - 292,0 m,

-   kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm - 65,5 m. 

Zamawiający informuje, iż powyższe długości sieci kanalizacji sanitarnej wynikają z dokumentacji projektowej. Określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa w dniu 02 czerwca 2020 r., o godzinie 11:00.

UWAGA!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

 

Miejsce składania ofert: 

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)

Uwaga ! modyfikacja SIWZ:

W związku z planowanym przez Gminę Kościelisko i już rozpoczętym remontem drogi  Mocarni Boczna, w tym położeniem nowej nakładki asfaltowej na całej szerokości drogi,  wprowadza się zmianę w SIWZ polegającą na konieczności wykonania na całej długości ulicy Mocarni Boczna od studni S1 istniejącej do studni S17 wraz z zejściami z pasa drogowego sieci kanalizacji sanitarnej,   w terminie do dnia 15 lipca 2020 roku. Warunki odbudowy drogi jak w projekcie budowlanym, czyli z wymianą gruntu, odpowiednim zagęszczeniem (warstwami 30 cm), badaniami nośności gruntu, bez wykonania nawierzchni asfaltowej.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.