internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zarejestruj się i korzystaj z nowej platformy !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

7S/Modernizacja/2020 

Uwaga ! Modyfikacja SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ oraz Formularza Ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielnie na nie odpowiedzi, zaszła konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

 

Zamawiający informuje, iż termin składnia ofert ulega wydłużeniu i zostaje ustalony na dzień 14 lipca 2020 roku, o godzinie 11:00, miejsce nie ulega zmianie.

 

Uwaga! Modyfikacja treści załącznika nr 8 do SIWZ - wzór Umowy. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Strążyskiej, Bogdańskiego, Regle w Zakopanem.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków o łącznej długości 3 704,40 m w tym:

a)Ø 250 mm rękaw z włókna szklanego – 119,10 m

b)Ø 200 mm rękaw z włókna szklanego – 1 111,40 m

c)Ø 160 mm rękaw z włókna szklanego – 200,20 m

d)Ø 160 mm burstliningiem – 1 758,30 m

e)Ø 200 mm burstliningiem – 515,40 m

f)renowacja studni kanalizacyjnych chemią budowlaną – 230 szt.

Zamawiający informuje, iż powyższe długości modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wynikają z dokumentacji projektowej. Określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 

3.Zamawiający informuje, iż ze względu na dużą wielkość plików dotyczących inspekcji TV, pliki zawierające inspekcje TV zostaną udostępnione potencjalnemu Wykonawcy na płycie CD, po złożeniu wniosku o ich udostępnienie (wniosek należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Płyta CD zostanie przesłana Wykonawcy za pośrednictwem poczty polskiej (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany we wniosku. 

4. Miejsce składania ofert:  „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a (Sekretariat, I piętro).  

5. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 07 lipca 2020 r. o godzinie 11:00. 

Uwaga!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.  

6. Miejsce otwarcia ofert:  „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17 a, Sala Obrad. Termin otwarcia ofert: 07 lipca 2020 r. o godzinie 11:15. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.