internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

8S/Modernizacja/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Strążyskiej, Bogdańskiego, Regle w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 723,40 m w tym:

a)    Ø 250 mm rękaw z włókna szklanego – 119,10 m,

b)    Ø 200 mm rękaw z włókna szklanego – 1 111,40 m,

c)    Ø 160 mm rękaw z włókna szklanego – 219,20 m,

d)    Ø 160 mm burstliningiem – 1 758,30 m,

e)    Ø 200 mm burstliningiem – 515,40 m,

f)    renowacja studni kanalizacyjnych chemią budowlaną – 230 szt.

g)    montaż profilu kapeluszowego – 45 szt.

h)    zabudowa studni betonowej Ø 1000 mm – 5 szt.

i)    montaż włazu studziennego Ø 600 mm – 15 szt.

j)    regulacja włazu studni – 40 szt.

Zamawiający informuje, iż powyższe długości modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wynikają z dokumentacji projektowej. Określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż nie będzie poddawał renowacji przykanalików do nieruchomości. Tabela dodana do dokumentacji technicznej uwidacznia odcinki sieci należące do osób prywatnych, które na prośbę Zamawiającego zostały zweryfikowane przy inspekcji TV, ale nie są one przedmiotem zamówienia. 

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:

-  Projekt wykonawczy modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków - Załącznik nr I do SIWZ,

-  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: „STWiORB”) – Załącznik nr II do SIWZ,

-  Decyzja UMZ dot. wyrażenia zgody na wejście w teren pasa drogowego – Załącznik nr III do SIWZ,

Dokumentacja wymieniona w pkt. 3.4 SIWZ, zwana dalej „dokumentacją projektową” lub „dokumentacją techniczną” stanowi integralną część SIWZ oraz wzoru umowy. 

3. Zamawiający informuje, iż ze względu na dużą wielkość plików dotyczących inspekcji TV, pliki zawierające inspekcje TV zostaną udostępnione potencjalnemu Wykonawcy na płycie CD, po złożeniu wniosku o ich udostępnienie (wniosek należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Płyta CD zostanie przesłana Wykonawcy za pośrednictwem poczty polskiej (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany we wniosku. 

4. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 13 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00.  

5. Miejsce składania ofert: "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ul. Szymony 17a, 34 -500 Zakopane, Sekretariat.