internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

1S/Osady/2021

1. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) - dalej „Ustawa PZP” pn.: „Wywóz i zagospodarowanie osadów spod prasy z oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem” 

2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP (Skrytka_ESP Zamawiającego) posiadająca adres: /sewik-zakopane/SkrytkaESP.

3. WIZJA LOKALNA: 

Przed złożeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Łęgi w Zakopanem w celu zapoznania się przez Wykonawcę z rzeczywistymi warunkami odbioru osadu (tj. poznać ewentualne problemy i utrudnienia związane z przyszłą realizacją usługi). Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Termin i miejsce wizji lokalnej: 

- Miejsce wizji lokalnej: Oczyszczalnia ścieków Łęgi w Zakopanem mieszcząca się przy ulicy Kasprowicza 35 c w Zakopanem. 

- Termin: 04 marca 2021 roku, godzina 11:00. 

Wizja lokalna odbędzie się z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Pana Grzegorz Bobka – Kierownika Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacyjnej. 

Uwaga!  W przypadku braku możliwości uczestniczenia w wizji lokalnej w ww. terminie, Wykonawca może ustalić z Zamawiającym inny termin, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez Zamawiającego na zmianę terminu. Wniosek o zmianę terminu wizji lokalnej należy złożyć najpóźniej do dnia 26 lutego 2020 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18) Ustawy PZP odrzucił ofertę wykonawcy, która została złożona bez odbycia wizji lokalnej. 

4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 18 marca 2021 roku do godziny 11:00. Link do postępowania na miniportalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48c079f9-af65-4979-86db-79653420abf1

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest również na platformie UZP e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FS%20031-078396