internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu zamówień sektorowych obowiązującego w SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupie Kapitałowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie osadów spod prasy z oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem.

Szacunkowa ilość osadów do wywiezienia – do 8 500 ton.

Charakterystyka osadu:

Uwodnienie osadów po prasie: 78% - 83%

Parametry zgodne z aktualnymi badaniami, wykonywanymi 2 razy w ciągu roku przez firmę zewnętrzną, na zlecenie Zamawiającego.