373 – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków na osiedlu Gubałówka, Furmanowa w Zakopanem

1S/Gubałówka/2022

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami na os. Gubałówka, Furmanowa w Zakopanem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.
4. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 09 marca 2022 r. o godzinie 10:00.
Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.
5. Miejsce składania ofert: „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a (Sekretariat, I piętro).

Pliki do pobrania

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content