ISO 9001-14001

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług swoim klientom oraz dbałości o środowisko. Spółka wdrożyła, utrzymuje i ciągle rozwija, Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach ISO 9001 oraz ISO 14001. 

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą, oferującą usługi komunalne dot. dostarczania wody oraz odbioru  i oczyszczania ścieków na terenie Zakopanego i części gminy Kościelisko. Ze względu na obszar działania, gdzie stan środowiska ma szczególne znaczenie dla mieszkańców i całego społeczeństwa, działalność biznesowa musi być prowadzona w sposób przyjazny otaczającemu środowisku i przy uwzględnieniu opinii społeczności lokalnej. społeczności lokalnej.

Z powyższych względów Zarząd Spółki wprowadza szczególny nadzór nad problemami związanymi z jakością działania firmy oraz aspektami środowiskowymi jej działalności – poprzez wdrożenie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem na bazie norm ISO 9001 oraz ISO 14001. 

  • Realizacja Polityki ukierunkowana jest na następujące problemy kluczowe:
  • Zaspokojenie potrzeb i wymagań naszych klientów poprzez świadczenie usług odpowiedniej jakości. 
  • Realizację strategii zakładającej stworzenie nowoczesnej infrastruktury zapewniającej czystość gleby i wód w obszarze działania.
  • Umocnienie pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby odbiorców naszych usług. 
  • Stworzenie długoterminowych, partnerskich więzi z mała i średnią przedsiębiorczością na Podhalu, w tym z dostawcami i kooperantami firmy.
  • Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie oddziaływania Spółki na środowisko oraz jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska wynikającym z działalności firmy, szczególnie w zakresie : ochrony wód powierzchniowych, gospodarki  odpadami.
  • Kompleksową współpracę z władzami Zakopanego i wszystkimi zainteresowanymi stronami w zakresie strategii firmy i realizacji niniejszej Polityki. 

Gwarancją realizacji niniejszej Polityki jest zaangażowanie i kompetencje pracowników oraz ich identyfikacja z firmą ; zapewnimy więc odpowiednie warunki dla wzrostu ich kwalifikacji i motywacji.

Polityka jest znana wszystkim pracownikom SEWIK Sp. z o.o., jest ona dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych, a za treść w niej zawartą i realizację zobowiązań przyjmuję odpowiedzialność w imieniu całego zespołu pracowniczego.

Zakopane, kwiecień 2008  

Skip to content