Cennik

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RZT.70.125.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Zakopane i Kościelisko, skracająca okres obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RZT.70.4.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

KR.RZT.70.125.2022

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  obowiązująca od dnia 06.01.2023 r.

Do cen i stawek opłat wymienionych poniżej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%Lp.


Taryfowa grupa odbiorców


Wyszczególnienie
Cena/stawka
netto w okresie
od 06.01.2023 do 05.01.2024
Cena/stawka netto
w okresie od 06.01.2024 do 05.01.2025
Cena/stawka netto
w okresie od 06.01.2025 do 05.01.2026
1
Grupa 1. Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, instytucje społeczne (polityczne, wychowawczo-kulturalne, socjalne, religijne), wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego.
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody
3,47
3,47
3,47
opłata stała abonamentowa w zł na odbiorcę/miesiąc
9,83
10,40
10,80
2
Grupa 2. Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, instytucje społeczne (polityczne, wychowawczo-kulturalne, socjalne, religijne), wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w budynkach wielolokalowych i lokalach użytkowych oraz rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podwodomierz).
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody
3,47
3,47
3,47
opłata stała abonamentowa w zł na odbiorcę/miesiąc
6,82
6,95
7,05
3
Grupa 3. Przedsiębiorstwa (podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe oraz inne podmioty nie wymienione w grupie 1) - odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego.
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody
3,47
3,47
3,47
opłata stała abonamentowa w zł na odbiorcę/miesiąc
16,91
18,00
18,92
4
Grupa 4. Przedsiębiorstwa (podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe oraz inne podmioty nie wymienione w grupie 2) - odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, rozliczający się za ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków na podstawie wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w budynkach wielolokalowych i lokalach użytkowych oraz rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podwodomierz).
cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody
3,47
3,47
3,47
opłata stała abonamentowa w zł na odbiorcę/miesiąc
6,82
6,95
7,05


Lp.


Taryfowa grupa odbiorców


Wyszczególnienie
Cena/stawka netto
w okresie
od 06.01.2023 do 05.01.2024
Cena/stawka netto
w okresie
od 06.01.2024 do 05.01.2025
Cena/stawka netto
w okresie
od 06.01.2025 do 05.01.2026
1
Grupa 1. Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, instytucje społeczne (polityczne, wychowawczo-kulturalne, socjalne, religijne), wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków lub będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzeni w wodę i odprowadzania ścieków rozliczający się za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym.
cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków
8,38
8,38
8,38
opłata stała abonamentowa w zł na odbiorcę/miesiąc
9,92
10,47
10,95
2
Grupa 2. Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, instytucje społeczne (polityczne, wychowawczo-kulturalne, socjalne, religijne), wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe – odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w budynkach wielolokalowych i lokalach użytkowych oraz rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podwodomierz).
cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków
8,38
8,38
8,38
opłata stała abonamentowa w zł na odbiorcę/miesiąc
6,82
6,95
7,05
3
Grupa 3. Przedsiębiorstwa (podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe oraz inne podmioty nie wymienione w grupie 1) - odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków lub będący również odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczający się za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, wskazań przepływomierza lub wodomierza na ujęciu własnym.
cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków
8,38
8,38
8,38
opłata stała abonamentowa w zł na odbiorcę/miesiąc
28,59
29,27
31,11
4
Grupa 4. Przedsiębiorstwa (podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe oraz inne podmioty nie wymienione w grupie 2) - odbiorcy korzystający wyłącznie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków lub korzystający równocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w budynkach wielolokalowych i lokalach użytkowych oraz rozliczani na podstawie wodomierzy dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podwodomierz).
cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków
8,38
8,38
8,38
opłata stała abonamentowa w zł na odbiorcę/miesiąc
6,82
6,95
7,05

Do cen i stawek opłat wymienionych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK WPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNYCH

Skip to content