375 – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej,z przyłączami do budynków w rejonie ul. Choćkowskie w Zakopanem oraz wykonanie przebudowy drogi na os. Choćkowskie

3S/Choćkowskie/2022

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych:

Zadanie I – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie os. Choćkowskie w Zakopanem.

Zadanie II – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie os. Choćkowskie w Zakopanem oraz wykonanie przebudowy drogi na os. Choćkowskie.

Wykonawca biorący udział niniejszym postępowaniu ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i konieczność koordynacji prac zobowiązany jest złożyć ofertę na obydwa zadania. Złożenie oferty tylko na jedno zadanie przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.

4. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 25 marca 2022 r. o godzinie 10:00.

Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

5. Miejsce składania ofert: „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a (Sekretariat, I piętro).

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content