376 – Wywóz i zagospodarowanie osadów spod prasy z oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem

,,Wywóz i zagospodarowanie osadów spod prasy z oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem"

1. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn.: „Wywóz i zagospodarowanie osadów spod prasy z oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem”
2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@sewik.com.pl

ePUAP (Skrytka_ESP Zamawiającego) posiadająca adres: /sewik-zakopane/SkrytkaESP.


3. WIZJA LOKALNA:
Przed złożeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Łęgi w Zakopanem w celu zapoznania się przez Wykonawcę z rzeczywistymi warunkami odbioru osadu (tj. poznać ewentualne problemy i utrudnienia związane z przyszłą realizacją usługi). Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Miejsce wizji lokalnej: Oczyszczalnia ścieków Łęgi w Zakopanem mieszcząca się przy ulicy Kasprowicza 35 c w Zakopanem.
Termin wizji lokalnej: 09 marca 2022 roku, godzina 11:00.

Wizja lokalna odbędzie się z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Pana Grzegorz Bobka – Kierownika Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacyjnej.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18) Ustawy PZP odrzucił ofertę wykonawcy, która została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 05 kwietnia 2022 roku do godziny 10:00.

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d84333d1-f76e-4218-9707-d5e3a932c16e

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest również pod adresem:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117902-2022:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content