377 – Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej miasta Zakopane – etap 1

4S/Komory/2022

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie trzech komór technologicznych na sieci wodociągowej stanowiący etap 1 budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz  dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 28 marca 2022 r. o godzinie 10:00.

Uwaga!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert:  „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem,  34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a (Sekretariat, I piętro).

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content