Aktualizacja wytycznych technicznych do projektowania

Informujemy iż z dniem 30 września 2021 r. nastąpiła aktualizacja „Wytycznych  technicznych do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów w SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.” 

Dodano punkt dotyczący dokumentacji projektowej przekazywanej na Naradę koordynacyjna w Starostwie Tatrzańskim przez inwestorów, a podlegającej uzgodnieniu przez Spółkę SEWIK:

 

„IX Informacja dotycząca infrastruktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej znajdujących się w ogólnodostępnych zasobach geodezyjnych oraz uzgadniana dokumentacji projektowej w tym zakresie.

 

W związku z licznymi brakami na mapach przedkładanych do uzgodnienia na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (narada koordynacyjna)  przez projektantów, wynikającymi z niedopełnienia obowiązku inwestorów ujawnienia w zasobach geodezyjnych infrastruktury przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych, SEWIK TKGK Sp. Z o.o. informuje:

  1. Projektant przed podjęciem prac projektowych, powinien wcześniej skontaktować się ze Spółką SEWIK, w celu sprawdzenia czy sporządzona przez geodetę mapa do celów projektowych zawiera wszystkie elementy sieci wodociągowo -kanalizacyjnej i czy zostały prawidłowo naniesione na mapę.
  2. W przypadku projektów drogowych i sieciowych projektant winien zwrócić się o informacje, czy dane nieruchomości, które obejmuje swoim zasięgiem mapa do celów projektowych posiadają podpisana umowę na dostarczanie wody oraz odbiór ścieków przez Spółkę SEWIK;
  3. W przypadku gdy zbliżenie projektowanej infrastruktury do sieci lub przyłączy, będących w eksploatacji Spółki SEWIK wynosi mniej niż 1 m, projekt do uzgodnienia winien być przedłożony w skali 1:250;
  4. Na złożonych projektach do uzgodnienia rezerwuje się następujące kolory, które nie mogą być użyte w innych oznaczeniach:
    • dla infrastruktury sieci wodociągowej – kolor niebieski;
    • dla infrastruktury sieci kanalizacyjnej – kolor brązowy.
  5. Na dokumentacji projektowej sieci gazowej składanej do uzgodnienia w miarę możliwości zostanie wrysowana strefa kontrolowana sieci gazowej. 

w przypadku dostarczenia projektów, na których będzie nieczytelnie naniesiona infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna lub nie będą ujawnione elementy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej SEWIK będzie odmawiał uzgodnienia projektu ze względów formalnych.”

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content