Kierunek oczyszczanie – zakończenie projektu

Projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I” został dofinansowany na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0173/16-00, podpisanej 21 kwietnia 2017 roku oraz Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0173/16-01 z dnia 05.06.2019 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu –

  • 12 240 841,95 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych –

  • 7 536 176,53 PLN

Wysokość dofinansowania –

  • 6 405 750,05 PLN

 

Przedsięwzięcie składało się z 16 zadań, w tym 13 inwestycyjnych i 3 dotyczących obsługi projektu. 

Łącznie w ramach projektu powstało ponad 11 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej, a prawie 4 kilometry zostało gruntownie zmodernizowane.

Realizacja tych założeń przyczyniła się do ochrony środowiska, włączając w to wody powierzchniowe i podziemne, oraz do zniwelowania dopływu wód infiltracyjnych do oczyszczalni ścieków.

Ponadto przebudowa przewodów wodociągowych przyczyniła się do zmniejszenia awaryjności sieci i do zapobiegania stratom wody z sieci wodociągowej. Tym samym ma korzystny wpływ na ograniczenie poboru wody i zapewnienie oszczędności zasobów wodnych.

Został także wdrożony komputerowy model sieci wodociągowej niezbędny do jej efektywnego zarządzania oraz ograniczania strat wody. Ponadto na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi powstała farma fotowoltaiczna o mocy 200 kW, której działanie wpłynie na zmniejszenie kosztów oraz zwiększy niezawodność procesu oczyszczania ścieków.

W ramach dofinansowania zakupiono również specjalistyczny samochód do czyszczenia sieci kanalizacyjnej o średnicach 150÷500 mm, z układem ssąco-płuczącym i z napędem typu 

4 × 4, który znacząco ułatwił prace eksploatacyjne na nowo wybudowanych sieciach, 

w większości zlokalizowanych w trudno dostępnym terenie.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt: 

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content