Nowy projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Miło nam poinformować iż w dniu 21 kwietnia 2017 roku Spółka SEWiK podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane – etap I”. 

Całkowity koszt realizacji projektu zamyka się w kwocie 15 716 182,39 PLN, a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 8 208 199,50 PLN.

Instytucją, z którą podpisano umowę jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

Projekt zakłada wykonanie 13 zadań inwestycyjnych. Łącznie w ramach projektu powstanie ponad 11 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a prawie 4 kilometry będzie gruntownie zmodernizowane. Zostanie wdrożony komputerowy model sieci wodociągowej niezbędny do jej efektywnego zarządzania, oraz ograniczania strat wody. Ponadto na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 200 kW, której działanie wpłynie na zmniejszenie kosztów oraz zwiększy niezawodność procesu oczyszczania ścieków.  

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane. Planowane działania polegające na budowie i modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej przyczynią się do ochrony środowiska  w tym wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, oraz zniwelują dopływ wód infiltracyjnych do oczyszczalni ścieków.

Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w rejonach dotychczas ich pozbawionych, poprawi komfort mieszkańców aglomeracji, a ponadto zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Przebudowa przewodów wodociągowych przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci, oraz zniweluje straty wody, tym samym będzie mieć korzystny wpływ na ograniczenie poboru wody i zapewnienie oszczędności zasobów wodnych.

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content